World mụ̄x t̄hụ̄x chæth | frī h̄̂xng s̄nthnā | k̄ĥxkhwām thī̀ ng̀āy t̀x kār nạdh̄māy

Phxr̒thạl mụ̄x t̄hụ̄x ng̀āy sụ̀ng chı̂ ngān ng̀āy mạn mī khuṇs̄mbạti thī̀ ǹā s̄ncı mākmāy

Phxr̒thạl ng̀āy māk s̄ảh̄rạb khn thī̀ ca phūd khuy, cīb læa khwām rạk phelidphelin pị kạb kār khb kạb khn thī̀ tæk t̀āng bn thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x k̄hxng khuṇ phb khn h̄ım̀ xxnlịn̒, s̄̀ng k̄ĥxkhwām h̄ı̂ pheụ̄̀xn kạb phwk k̄heā

Khuṇ kảlạng kĥnh̄ā pheụ̄̀xn xxnlịn̒ dị̂ h̄rụ̄x mị̀ khuṇ s̄ncı nı kār deth mụ̄x t̄hụ̄x? Chæth frī bn thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x? Chatrooms sụ̀ng h̄old rĕw bn thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x k̄hxng khuṇ h̄rụ̄x mị̀ RockChat pĕn s̄t̄hān thī̀ thī̀ dī thī̀s̄ud pheụ̄̀x h̄ā mitrp̣hāph xxnlịn̒ h̄lng rareing nı kār nạdh̄māy bn thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x k̄hxng khuṇ mī kār chæth frī nı chatrooms læa r̆xkh kạb pheụ̄̀xn «cāk thạ̀w lok bn xupkrṇ̒ thī̀ peid chı̂ ngān xinthexr̒nĕt k̄hxng khuṇ mạn pĕn deth mụ̄x t̄hụ̄x xīk khrậng kảh̄nd d̂wy s̄ìng xảnwy khwām s̄adwk frī læa khuṇs̄mbạti yĕn kạb k̄ĥxkhwām læa hookup kạb pheụ̄̀xn nı raya s̄ận pĕn mitr kạb kherụ̄x k̄h̀āy s̄ạngkhm mụ̄x t̄hụ̄x thī̀ mī chatrooms frī thī̀ ch̀wy h̄ı̂kār nạdh̄māy thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x læa cêāchū̂ xokās̄ phb kạb p̄hū̂khn h̄ım̀ « , k̄ĥxkhwām thī̀ phwk k̄heā bæ̀ngpạn p̣hāpht̄h̀āy pĕn pheụ̄̀xn, mitrp̣hāph pælng pĕn khwām rạk wạn thī̀ læa cêāchū̂ phelidphelin kạb kār s̄nthnā radạb lok thī̀ mī khuṇp̣hāph læa brikār frī xụ̄̀n «

Rāy laxeīyd p̣hāph bæb s̄ùm

Phūd khuy kạb p̄hū̂khn thī̀ mī s̄tịl̒ thī̀ s̄ædng d̂ān l̀āng phb kạb p̄hū̂h̄ỵing thī̀ s̄wy læa khn h̄l̀x xxnlịn̒ s̄nuk kạb kār chæ thb n thorṣ̄ạphth̒ k̄hxng khuṇ yĕn khn thī̀ tlk læa ǹā s̄ncı thī̀ ca phūd khuy thī̀ nī̀

 Mụ̄x t̄hụ̄x chæth
 S̄nuk phūd khuy
 Kār s̄̀ng k̄ĥxkhwām frī
 S̄nthnā xxnlịn̒
 S̄nuk mị̀ cảkạd
 H̄ı̂ pheụ̄̀xn
 Xỳā pĕn mitr
 Phbpa p̄hū̂khn
 Khn pælk h̄n̂ā kār chæth
 Wạyrùn chæth
 P̄hū̂h̄ıỵ̀ s̄nthnā
 Deth mụ̄x t̄hụ̄x
 H̄ā khū̀ xxnlịn̒
 Khwām s̄nuk bn mụ̄x t̄hụ̄x
 Deī̀yw deth
Phelidphelin pị kạb kār s̄nthnā sn kạb p̄hū̂khn cāk thạ̀w lok kār s̄̀ng k̄ĥxkhwām thī̀ mị̀ cảkạd læa kār cercā trwc s̄xb p̣hāpht̄h̀āy k̄hxng s̄āw s̄wy læa khn h̄l̀x rạb sn kạb p̄hū̂khn

 

Kruṇā krxk bæb fxr̒m d̂ān l̀āng / S̄mạkhr s̄māchik Phelidphelin pị kạb kār s̄nthnā frī

Xeklạks̄ʹṇ̒ :
Rh̄ạs̄ p̄h̀ān :

 

Mitr chatrooms mụ̄x t̄hụ̄x

Frī mụ̄x t̄hụ̄x chæth » Phelidphelin pị kạb kār s̄nthnā mụ̄x t̄hụ̄x frī xỳāng t̀x neụ̄̀xng nı be rāw̒ sexr̒ mụ̄x t̄hụ̄x k̄hxng khuṇ phb kạb p̄hū̂khn cāk s̄̀wn t̀āng«k̄hxng lok nī̀ khụ̄x rabb kār s̄nthnā thạ̀w lok khuṇ s̄āmārt̄h lxng s̄ạngkhm nı chatrooms doy mị̀ t̂xng mī kār lng thabeīyn

Kradān s̄nthnā mụ̄x t̄hụ̄x

Kradān k̄h̀āw mụ̄x t̄hụ̄x » Phæltfxr̒m kār xp̣hiprāy thī̀ s̄wyngām s̄ảh̄rạb khn thī̀ ca p̄heyphær̀ khwām khidh̄ĕn k̄hxng phwk k̄heā kār trwc s̄x brabbf xrạ̀m thī̀ mị̀ s̄pæm thī̀ mị̀ h̄emāas̄m kạb kār pho s̄t̒ thī̀ chāỵ c̄hlād khuṇ mī xis̄ra thī̀ ca k̄hêāt̄hụng x̀ān h̄ạw k̄ĥx f xrạ̀m tæ̀ t̄ĥā khuṇ t̂xngkār thī̀ ca pho s̄t̒ khwām khidh̄ĕn k̄hxng khuṇ læ̂w khuṇ ca t̂xng dảnein kār lng thabeīyn

Thạnthī rabb kār s̄̀ng k̄ĥxkhwām s̄̀wntạw

Kl̀xng cdh̄māy mụ̄x t̄hụ̄x frī ( T̂xng lng thabeīyn) » Meụ̄̀x khuṇ lng thabeīyn khuṇ ca s̄āmārt̄h s̄̀ng læa rạb k̄ĥxkhwām s̄̀wntạw læa plxdp̣hạy reā mī rabb kār s̄̀ng k̄ĥxkhwām nı kl̀xng cdh̄māy thī̀ dī thī̀s̄ud thī̀ ch̀wy h̄ı̂ kickrrm kār s̄̀ng k̄ĥxkhwām s̄̀wntạw thạnthī thī̀ khuṇ k̆ ca s̄nuk kạb

H̄ı̂ pheụ̄̀xn xxnlịn̒

Rāy chụ̄̀x pheụ̄̀xn ( T̂xng lng thabeīyn) » Thuk khn chxb thī̀ ca thả mitrp̣hāph læa h̄ı̂ k̄hụ̂n kạb pheụ̄̀xn «khuṇ s̄āmārt̄h pheìm khn thī̀ rabu pĕn pheụ̄̀xn k̄hxng khuṇ nı pheụ̄̀xn rāykār k̄hxng khuṇ khuṇ ca dị̂ rạb kār k̄hêāt̄hụng s̄t̄hāna k̄hxng pheụ̄̀xn k̄hxng khuṇ kickrrm xxnlịn̒ læa ca klāy pĕn ng̀āy t̀x kār s̄ụ̄̀xs̄ār kạb klùm pheụ̄̀xn

Bl̆xk - reụ̄̀xng - bth kwī - bthkhwām

Bl̆xk mụ̄x t̄hụ̄x » Yindī t̂xnrạb s̄ū̀ lok k̄hxng bl̆xk mụ̄x t̄hụ̄x rabb thī̀ khuṇ s̄āmārt̄h x̀ān k̄heīyn xạtrā læa s̄ædng khwām khidh̄ĕn tām bl̆xk thī̀ k̄heīyn doy khn thī̀ tæk t̀āng kạn bl̆xk mạk ca mī reụ̄̀xngrāw bthkhwām bth kwī h̄etukārṇ̒ rāyngān‡l‡ sụ̀​​ng p̄hū̂ k̄heīyn chxb thī̀ ca r̀wm kạb lok

Mụ̄x t̄hụ̄x thī̀ dī thī̀s̄ud kherụ̄x k̄h̀āy thāng s̄ạngkhm

Mạn mị̀ s̄ảkhạỵ ẁā khuṇ xāyu thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x trāb dı thī̀ mạn s̄āmārt̄h h̄old h̄n̂ā wĕb cāk xinthexr̒nĕt k̆ s̄āmārt̄h h̄old wĕbsịt̒ nī̂ xin te xr̒fes p̄hū̂ chı̂ bæb krāfik thī̀ chı̂ ngān ng̀āy thī̀ pĕn mitr nı kār dảnein ngān phelidphelin pị kạb khuṇs̄mbạti thậngh̄md k̄hxng kherụ̄x k̄h̀āy s̄ạngkhm nī̂ bn thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x k̄hxng khuṇ

Mụ̄x t̄hụ̄x chæ th rĕw s̄ud

Phelidphelin pị kạb khwāmrĕw nı kār h̄old rĕw s̄ud h̄n̂ā wĕb bn mụ̄x t̄hụ̄x k̄hxng khuṇ dị̂ rĕw k̄hụ̂n h̄n̂ā cx k̄hxng khuṇ h̄old rĕw k̄hụ̂n khuṇ ca s̄nthnā reā mī thī̀ rĕw thī̀s̄ud chatrooms mụ̄x t̄hụ̄x thī̀ mī khn thī̀ phelidphelin kạb kār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ rĕw s̄ud s̄nthnā

S̄t̄hān thī̀ s̄axād læa dī

Pras̄bkārṇ̒ kār s̄nthnā xxnlịn̒ ca klāy pĕn lew r̂āy māk h̄āk bıh̄n̂ā lameid s̄pæm chnchāti h̄rụ̄x kār leụ̄xk pt̩ibạti s̄nthnā nī̂ pĕn phxr̒thạl s̄ạngkhm dị̂ s̄pæm mị̀mī kār lameid mị̀mī kār h̄eyīyd s̄ī p̄hiw mị̀mī kār leụ̄xk pt̩ibạti mị̀mī kār phūd khuy pĕn xạntrāy, k̄hya mị̀mī

Pĕn pheụ̄̀xn kạb khn

Mạn pĕn reụ̄̀xng ng̀āy thī̀ ca thảh̄ı̂ pheụ̄̀xn «thī̀ nī̀ khuṇ cảpĕn thī̀ ca næanả tạw xeng thī̀ nī̀ h̄lāy khn t̂xngkār thī̀ ca thảh̄ı̂ pheụ̄̀xn h̄ım̀ nı chīwit k̄hxng phwk k̄heā phb phwk k̄heā xxnlịn̒ dị̂thī̀ nī̀

Pheụ̄̀xn, mitrp̣hāph, khwām s̄āmạkhkhī læa khwām s̄āmạkhkhī

Pĕn pheụ̄̀xn kạb chnid thī̀ tæk t̀āng kạn k̄hxng p̄hū̂khn phelidphelin pị kạb khwām dī k̄hxng mitrp̣hāph h̄wngh̄æn khwām s̄āmạkhkhī læa phelidphelin kạb khwām s̄āmạkhkhī k̄hxng mitrp̣hāph phelidphelin kạb kār s̄nthnā thī̀ h̄nụ̀ng k̄hxng kherụ̄x k̄h̀āy s̄ạngkhm mụ̄x t̄hụ̄x thī̀ pĕn mitr

Khwām rạk læa khwām cêāchū̂ bn mụ̄x t̄hụ̄x

Kĥnh̄ā khwām rạk k̄hxng khuṇ pĕn cring sụ̄̀xs̄ạty̒ thī̀ nī̀ tk xyū̀ nı khwām rạk kạb khn thī̀ khuṇ chxb khuṇ s̄āmārt̄h thả cêāchū̂ læa kār nạdh̄māy thī̀ nī̀ rabu bukhkhl thī̀ khuṇ rū̂s̄ụk mī khwām s̄uk̄h māk thī̀s̄ud d̂wy læa cāk nận khuṇ s̄āmārt̄h wạn thī̀ bukhkhl nận dị̂ xỳāng ng̀āydāy

Kherụ̄x k̄h̀āy deth mụ̄x t̄hụ̄x

T̄ĥā mạn pĕn khwām rạk thī̀ khuṇ s̄æwngh̄ā læ̂w khuṇ ca prah̄lād cı thī̀ phb trī mī s̄ithṭhi̒ cảnwn māk læa p̄hū̂h̄ỵing xxnlịn̒ thī̀ mī khwām phr̂xm wạn thī̀ khuṇ kĥnh̄ā khwām rạk thī̀thæ̂ cring k̄hxng khuṇ nı rāykār xxnlịn̒ thī̀ xāc keid k̄hụ̂n mạn pĕn reụ̄̀xng ng̀āy læa s̄nuk kạb kār s̄ảrwc k̄hxng tæ̀la bukhkhl bukhlikp̣hāph

 

ROCKCHAT kār cheụ̄̀xm yong kār yxmrạb thāng s̄ạngkhm


FacebookTwitterGoogle+

 

H̄lāy bæb frī mụ̄x t̄hụ̄x kherụ̄x k̄h̀āy thāng s̄ạngkhm rabb chæth

Rwdrĕw

Phelidphelin pị kạb wĕbsịt̒ thī̀ rĕw s̄ud nı kār dāwn̒h̄old ROCKCHAT d̂wy ng̀āy t̀x kār chı̂ xin te xr̒fe skā rs̄ nth nā xxnlịn̒ thī̀ ROCKCHAT s̄nuk māk xỳāng t̀x neụ̄̀xng s̄nthnā rĕw s̄ud thī̀ thảh̄ı̂ kherụ̄x k̄h̀āy s̄ạngkhm pĕn kickrrm thī̀ ǹā klạw

Phelidphelin pị kạb kār s̄nthnā sn

Pĕn sn kạb chāy læa h̄ỵing thảh̄ı̂ reụ̄̀xng tlk læa s̄nuk kạb kār h̄ạwreāa mākmāy rạb sn kạb p̄hū̂khn cāk pheṣ̄ thī̀ tæk t̀āng kạn ca mī ch̀wng welā thī̀ ǹā phxcı nı k̄hṇa thī̀ kảlạng xxnlịn̒

Deī̀yw deth

Phb sing keîl cāk tạwmeụ̄xng læa rxb «k̄hxng khuṇ nxkcāk nī̂ khuṇ yạng s̄āmārt̄h txb s̄nxng khwām sing keîl cāk s̄̀wn t̀āng«k̄hxng lok t̄ĥā khuṇ kảlạng phyāyām thī̀ ca h̄ā cit wiỵỵāṇ khū̀ xxnlịn̒ læ̂w lxng ŷxn sing keîl

Wạyrùn chæth

T̄ĥā khuṇ mị̀ n̂xy kẁā 18 pī læ̂w khuṇ ca wạyrùn kĥnh̄ā wạyrùn cāk thạ̀w lok phelidphelin pị kạb welā s̄nuk phūd khuy kạb wạyrùn xụ̄̀n «wạyrùn dạng kl̀āw k̄ĥāng t̂n xāyu 14 dị̂ rạb kār yxmrạb s̄ảh̄rạb kār lng thabeīyn thī̀ nī̀

World mụ̄x t̄hụ̄x chæth

Mạn mị̀ s̄ảkhạỵ ẁā t̄ĥā khuṇ mī s̄ī k̄hāw h̄rụ̄x s̄ī dả khuṇ s̄āmārt̄h h̄ā khn thī̀ xxnlịn̒ dị̂thī̀ nī̀ thī̀mā cāk s̄̀wn t̀āng«k̄hxng lok t̄ĥā lok kār chæ th pĕn khwām t̂xngkār k̄hxng khuṇ læ̂w ROCKCHAT thī̀ dī thī̀s̄ud khụ̄x

P̄hū̂h̄ıỵ̀ s̄nthnā

Dị̂ khrb kảh̄nd s̄nuk kạb khn thī̀ khrb kảh̄nd nı xinthexr̒nĕt phūd khuy kạb khn thī̀ dị̂ h̄ĕn ngæ̀ mum thī̀ tæk t̀āng kạn k̄hxng s̄ìng mī chīwit mī pras̄bkārṇ̒ thī̀ s̄nuks̄nān phbpa phūd khuy kạb p̄hū̂h̄ıỵ̀

S̄nuk mụ̄x t̄hụ̄x

Kherụ̄x k̄h̀āy s̄ạngkhm kār wāngp̄hæn mụ̄x t̄hụ̄x h̄ı̂ wiṭhī thī̀ dī thī̀s̄ud s̄ảh̄rạb kār mī khwām s̄nuks̄nān bn mụ̄x t̄hụ̄x k̄hêā r̀wm kạb rāy chụ̄̀x k̄hxng klùm s̄ạngkhm t̀āng «thī̀ ca mī pras̄bkārṇ̒ thī̀ s̄nuk læa mī khwām rạk

Khn pælk h̄n̂ā kār chæth

Phūd khuy kạb khn pælk h̄n̂ā xỳā pĕn mitr kạb khn thī̀ mị̀rū̂ cạk dị̂ rạb rū̂ ẁā khn thī̀ xyū̀ nı thāng thī̀ dī k̄hụ̂n kār tidt̀x s̄ụ̄̀xs̄ār kạb p̄hū̂khn cāk s̄̀wn t̀āng«k̄hxng lok thī̀ mī wạtʹhnṭhrrm thī̀ tæk t̀āng

Anonymous s̄nthnā

Khuṇ mī s̄ithṭhi̒ thī̀ ca kĕb k̄ĥxmūl thậngh̄md pĕn khwām lạb s̄̀wn bukhkhl k̄hxng khuṇ s̄nuk kạb kār chæ th mị̀ rabu chụ̄̀x kạb khn khuṇ s̄āmārt̄h s̀xn tảh̄æǹng k̄hxng khuṇ chụ̄̀x k̄hxng khuṇ xāyu k̄hxng khuṇ pheṣ̄ k̄hxng khuṇ læa rāy laxeīyd xụ̄̀n «thī̀ khuṇ t̂xngkār thī̀ ca s̀xn xin te xr̒fes thī̀ pĕn mitr

Mụ̄x t̄hụ̄x

Khuṇ s̄ā mā rt̄h chæ th doy chı̂ Apple iPhone, BlackBerry, Samsung, Sony, Motorola, LG, ZTE, HUAWEI, Microsoft, TCL, Lenovo, YULONG, XIAOMI, Micromax, Karbonn, kherụ̄̀xngtheṣ̄, BENQ, SHARP, PANASONIC, Android, iOS læa Windows thorṣ̄ạphth̒

S̄̀ng k̄ĥxkhwām xxnlịn̒ frī

S̄̀ng k̄ĥxkhwām frī h̄ı̂ kạb prachāchn rabb k̄ĥxkhwām s̄̀wntạw pĕn h̄emụ̄xn rabb SMS mụ̄x t̄hụ̄x frī rah̄ẁāng pratheṣ̄ khuṇ mị̀ t̂xng c̀āy s̄ảh̄rạb k̄ĥxkhwām dı «thī̀ s̄̀ng mā cāk khuṇ pheụ̄̀xn k̄hxng khuṇ pheīyng t̂xngkār thī̀ ca xxnlịn̒ nı kār x̀ān læa txb klạb k̄ĥxkhwām k̄hxng khuṇ

Mị̀mī kār lng thabeīyn kār chæth rabb chæth

Frī mụ̄x t̄hụ̄x mị̀ cảpĕn t̂xng mī kār lng thabeīyn khuṇs̄mbạti bāng xāc t̄hūk bl̆xk tæ̀ khuṇ yạng s̄āmārt̄h k̄hêāt̄hụng læa pho s̄t̒ nı chatrooms s̄āṭhārṇa doy mị̀ t̂xng mī kār lng thabeīyn bạtr pracả tạw dı «

Peid h̄ı̂ s̄ā ṭhārṇa chæth

Chatrooms s̄āṭhārṇa peid h̄ı̂ brikār s̄ảh̄rạb thuk trāb dı thī̀ khuṇ yạng mị̀ dị̂ s̄pæm h̄rụ̄x h̄eyīydh̄yām khuṇ s̄āmārt̄h mī s̄̀wn r̀wm nı chatrooms s̄̀wnklāng thậngh̄md kḍ ng̀āy s̄ảh̄rạb kār s̄nthnā s̄āṭhārṇa rwm t̄hụng mị̀mī s̄pæm mị̀mī kār lameid mị̀mī kār h̄eyīyd s̄ī p̄hiw læa mị̀mī kār leụ̄xk pt̩ibạti

Mị̀mī s̄pæm mị̀mī rabb kār thả p̄hid

Phūd khuy s̄kprk pĕn thī̀ yxmrạb tæ̀ khạdkĥān kār phūd khuy pĕn thī̀ yxmrạb mị̀ dị̂ wĕbsịt̒ nī̂ pĕn pị tām nyobāy thī̀ k̄hêmngwd k̄hxng mị̀mī s̄pæm læa mị̀mī kār thả p̄hid p̄hū̂ chı̂ phb ẁā krathả xāc ca mī xị phī k̄hxng k̄heā mị̀ dị̂ rạb xnuỵāt chæth

Khwām lạb s̄̀wntạw

H̄āk khuṇ pĕn p̄hū̂ chı̂ thī̀ lng thabeīyn læ̂w khuṇ s̄āmārt̄h phelidphelin pị kạb khwām lạb s̄̀wntạw s̄nthnā h̄̀āng cāk prying tā k̄hxng prachāchn khuṇ s̄āmārt̄h s̄rup dị̂ phūd khuy k̄hxng khuṇ nı h̄̂xng lạb thī̀ mīchụ̄̀x ca pĕn thī̀ rū̂cạk pheīyng pheụ̄̀x khuṇ læa khn thī̀ khuṇ rạk

 

Reīyk dū rxb «khwām h̄lākh̄lāy k̄hxng h̄ạwk̄ĥx thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb s̄ạngkhm, wạtʹhnṭhrrm, p̣hās̄ʹā, kems̄̒, tlk, kīḷā, k̄h̀āw, h̄orāṣ̄ās̄tr̒, sxfwær̒, thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x, chīwit, ngein, kārngein kār prakạnp̣hạy, Capital Markets, pratheṣ̄, kārmeụ̄xng, Gadgets‡l‡

General Topics - One Special Person, MMRC 2017 - Pad_, TTT 2K19 Semi Final - Group 1,

S̄ảrwc lok bl̆xk k̄hxng khn thī̀ mī khwām khid s̄r̂āngs̄rrkh̒ trwc s̄xb bthkhwām thī̀ s̄r̂āngs̄rrkh̒ thī̀ k̄heīyn doy s̄māchik lng thabeīyn kạb wĕbsịt̒ nī̂ bl̆xk xāc ca mī reụ̄̀xngrāw bth kwī bthkhwām mum mxng xụ̄̀n «

My Perfect Dream, ___Once I Dreamed....I can Fly___, Before to After,

Keī̀yw kạb ROCKCHAT

ROCKCHAT pĕn phxr̒thạl kār s̄nthnā mụ̄x t̄hụ̄x thī̀ dī mạn pĕn kherụ̄x k̄h̀āy s̄ạngkhm mụ̄x t̄hụ̄x frī thạ̀w lok sụ̀ng pĕn thī̀rạk k̄hxng khn cảnwn māk thạ̀w lok mạn mī khuṇs̄mbạti h̄lāy xỳāng chèn kār s̄nthnā peid kār s̄̀ng k̄ĥxkhwām s̄̀wntạw thạnthī kradān s̄nthnā kl̀xng cdh̄māy mụ̄x t̄hụ̄x frī, kæl lex rī̀ p̣hāph d̂wy rabb kār cạd xạndạb p̣hāph, rạb f̄āk ngein kạb bl̆xk bl̆xk s̄ædng khwām khidh̄ĕn læa rabb kār cạd xạndạb, pheụ̄̀xn xxnlịn̒ chụ̄̀x, kems̄̒, p̣hāph s̄̀wntạw r̀wm kạn‡l‡ kār thảngān nı thuk thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x thī̀ s̄āmārt̄h cheụ̄̀xm t̀x xinthexr̒nĕt p̄h̀ān GPRS, EDGE, 3G, WiFi, 4G, WiMax, LTE‡l‡ mạn thảngān nı rabb GSM chèn deīyw kạb kherụ̄x k̄h̀āy mụ̄x t̄hụ̄x sī dī xĕm xe

Rockchat.net - ROCKCHAT nyobāy khwām pĕn s̄̀wntạw | Rockchat.net - ROCKCHAT næwthāng khwām plxdp̣hạy kār chæth | Rockchat.net - Ngeụ̄̀xnk̄hị ROCKCHAT k̄hxng s̄ạỵỵā kār h̄ı̂ brikār

Nī̂ frī kherụ̄x k̄h̀āy s̄ạngkhm mụ̄x t̄hụ̄x chı̂ rabb khukkī̂ nı kār tidtām tạw tn k̄hxng khuṇ læa p̄heyphær̀ neụ̄̂xh̄ā thī̀ keī̀ywk̄ĥxng s̄ảh̄rạb kār rạb chm k̄hxng khuṇ dạngnận pord trwc s̄xb kār peid chı̂ ngān khukkī̂ læa cāwā s̄khript̒ nı be rāw̒ sexr̒ k̄hxng khuṇ pheụ̄̀x h̄ı̂kār chı̂ ngān thī̀ h̄emāas̄m k̄hxng wĕbsịt̒ nī̂ wĕbsịt̒ nī̂ nı k̄hṇa nī̂ mị̀ dị̂ mī pạỵh̄ā khwām k̄hêā kạn dị̂ kạb thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x dı «

Xin te xr̒fes p̣hās̄ʹā xụ̄̀n «

Pord dū rāy laxeīyd d̂ān l̀āng nī̂ xin te xr̒fes p̣hās̄ʹā xụ̄̀n «k̄hxng phxr̒thạl nī̂
SK | NO | HI | FR | ES | EN
-------------------------------
SK | RU | HU | HR | HE | EN
-------------------------------
SL | MS | LV | IS | FO | EN
-------------------------------
Mobile Secrets | Mobile Proxy | Relationship Astrology | Mobile dating | Teen chat | Mobile singles chat | Mobile naughty chat | Web chat sites | World mobile chat | Free Mobile Chat